พันธกิจ

เรามุ่งประโยชน์ของลูกค้าและสังคมเป็นหลัก·    ให้บริการอย่างมีคุณภาพ